Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació definitiva de la llista d’ admesos i exclosos en procés selectiu. AGUTZIL. Data prova de català

Per decret d’alcaldia núm. 64/19 de data 30 d’ abril de 2019 i , a l’empara del procés selectiu convocat per tal de cobrir per mitjà de concurs oposició en règim de personal laboral fix, una plaça d’ agutzil, publicat en el BOP de Lleida núm. 55 de data 19 de març de 2019 i en el DOGC núm. 7842 de data 28 de març de 2019.

DIJOUS 16 MAIG 2019

Podeu consultar l'edicte al tauler electrònic de l'Ajuntament de Maldà o a traves d'aquest enllaç

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=204562&idens=2513050006

Aprovació definitiva llista admesos i exclosos i data prova coneixements de català